Proszę czekać

Wsparcie wdrożeń on-the-job training

Wsparcie rozwoju pracowników liniowych, specjalistów i menedżerów

 

Doświadczeni trenerzy DEKRA Polska prowadzą szkolenia dla przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej w zakresie Human Resources Development (Wsparcia rozwoju pracowniczego).

 

Procesy wsparcia wdrożeń on-the-job (na stanowisku pracy) skierowane są do pracowników liniowych, specjalistów oraz kadry menedżerskiej.

 

Ich celem jest wdrożenie i utrzymanie standardów pracy oraz implementacja procedur oraz narzędzi, w tym także standardów i narzędzi zarządzania. Rekomendowane są jako działania wspierające w miejscu pracy wdrożenie rozwiązań, metod, standardów działania i narzędzi pracy poznanych podczas szkoleń, jak również służące lepszemu wykorzystaniu wiedzy zdobytej podczas szkoleń oraz efektywniejszemu spożytkowaniu umiejętności pracownika.

 

Wsparcie on-the-job training obejmuje obserwacje i wdrożenia instruktażowe w miejscu pracy. Celem każdej sesji jest realizacja założonych, indywidualnych celów rozwojowych uczestnika przy wykorzystaniu specjalnie dobranych narzędzi pracy i rozwiązań metodycznych.

 

Coach, pełniący rolę Trenera-Instruktora lub Sparring Partnera, wymaga od uczestnika realizowania wyznaczonych zadań np. w symulowanych sytuacjach zawodowych służących doskonaleniu wybranych kompetencji.

 

Metodyka pracy

 

Stosowana przez DEKRA metodyka pracy ma zróżnicowany charakter, zależny od wyników wcześniejszej diagnozy sytuacji wewnętrznej firmy oraz od potrzeb rozwojowych pracownika:

 • indywidualne szkolenia twarzą w twarz na stanowisku pracy (on-the-job training)
 • indywidualne wsparcie coachingowo-konsultacyjne
 • coaching indywidualny on-the-job

 

Działania realizowane w ramach procesów wdrożeń on-the-job:

 • superwizje wykonywanych zadań oraz działań w miejscu pracy
 • indywidualne sesje informacji zwrotnej (feedback)
 • indywidualne warsztaty
 • wspólna analiza przypadków
 • wymiana doświadczeń w zakresie tzw. dobrych praktyk
 • działania diagnostyczne
 • międzysesyjne indywidualne zadania wdrożeniowe

 

Działania w zakresie wsparcia wdrożeń on-the-job DEKRA realizuje na dwóch poziomach celów:

 1. W sferze bieżących potrzeb organizacji - działania służą poprawie jakości pracy oraz efektywności wykonywanych obowiązków "tu i teraz"
 2. W sferze przyszłych potrzeb organizacji – koncentracja na przyszłych celach i potrzebach oraz średnio- i długookresowych planach przedsiębiorstwa

 

Usługi wsparcia wdrożeń on-the-job training skierowane są do:

 • dealerów samochodowych
 • producentów i importerów pojazdów
 • banków, firm leasingowych, flot samochodowych
 • przedsiębiorstw car fleet management, przedsiębiorstw rent a car
 • producentów i dystrybutorów części
 • sieci naprawczych (ASO i niezależnych)