Proszę czekać

Coaching

Business Coaching dla pracowników liniowych i kadry menedżerskiej wszystkich szczebli

 

Autorskie programy business coaching DEKRA realizuje w trzech formach:

 • Coaching on-the-job (indywidualny coaching na stanowisku pracy)
 • Executive Coaching (coaching menedżerski)
 • Team Coaching (coaching grupowy)

 

Coaching indywidualny on-the-job

 

Indywidualne sesje coachingowe on-the-job skierowane są do pracowników sprzedaży i obsługi klienta oraz kadry menedżerskiej pierwszej linii odpowiedzialnej za sprzedaż i obsługę klienta.

 

Procesy coachingowe on-the-job służą rozwojowi kompetencji osobistych, które w największym stopniu przekładają się na jakość i efektywność wykonywanych funkcji oraz pełnionych obowiązków w procesie sprzedaży i obsługi klienta. W przypadku menedżerów mają one decydujący wpływ na efektywność i jakość zarządzania procesami sprzedaży i obsługi klienta.

 

Indywidualny Coaching on-the-job dla kadry menedżerskiej skupia się na praktycznym doskonaleniu wybranych kompetencji menedżerskich (które pozwalają skuteczniej realizować zadania kierownicze), wzmacnianiu motywacji do wprowadzania zmian i rozwijaniu instrumentarium menedżerskiego w zakresie pełnionych funkcji kierowniczych oraz pracy z zespołem.

 

Executive Coaching (coaching menedżerski)

 

Indywidualne sesje coachingowe na poziomie executive dla kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla.

 

Celem Executive Coaching jest rozwój osobisty służący podniesieniu efektywności i jakości zarządzania podległą organizacją, zwiększeniu kompetencji przywódczych, doskonaleniu kluczowych funkcji kierowniczych, podniesieniu zdolności zarządzania konfliktem oraz zapobieganiu i przeciwdziałaniu tzw. konfliktom strukturalnym (systemowym), jak też usprawnieniu procesów wdrażania zmian wewnątrz przedsiębiorstwa.

 

Coaching na poziomie executive nakierowany są na wzmocnienie kluczowych kompetencji osobistych oraz kompetencji menedżerskich przy założeniu, że indywidualne cele i działania rozwojowe pozostają w ścisłym związku z celami strategicznymi i priorytetami przedsiębiorstwa.

 

Team Coaching  (coaching grupowy)  

 

Grupowe procesy coachingowe opracowane zostały z myślą o zespołach pracowniczych i grupach roboczych, których efektywność pracy uzależniona jest w znacznej mierze od bliskiej współpracy i harmonijnego współdziałania.

Służą poprawie efektywności i jakości pracy zespołu poprzez m.in. podniesienie jakości komunikacji, rozwój przyjaznych relacji interpersonalnych, rozwój integracji wewnątrzzespołowej oraz wzmocnienie motywacji do działania, co przekłada się na zwiększanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania i obowiązki.

 

DEKRA realizuje procesy Business Coaching w oparciu o strukturę sesji coachingowych bazujących na modelu GROW.

 

Coaching operacyjny wg podejścia R.W. Lucasa

 • nacisk na aspekt zadaniowy
 • bliska współpraca o charakterze operacyjnym z coachem, który przejmuje znaczną część odpowiedzialności za procesy diagnozowania sytuacji, planowania zmiany, monitorowania jej przebiegu, jak też za efekty zmian
 • coach towarzyszy osobie objętej coachingiem w miejscu pracy podczas wykonywanych przez nią obowiązków, na bieżąco koryguje błędy i uczestniczy w opracowywaniu propozycji zmian

 

Coaching holistyczny wg tzw. podejścia sokratejskiego

 • nacisk na osobę objętą procesem, jako na integralną całość (założenie, że sfera zawodowa i prywatna jest z sobą połączone) – interpersonalny charakter coachingu
 • coach inspiruje i wspiera osobę objętą procesem w odnajdywaniu w samym sobie celów zmiany, jej kierunku i sposobów jej realizacji oraz motywacji do jej przeprowadzenia - odpowiedzialność za przebieg zmian przeniesiona na osobę objętą coachingiem

 

Usługi Business Coaching skierowane są do:

 • producentów i importerów pojazdów
 • producentów i dystrybutorów części
 • banków, firm leasingowych, flot samochodowych
 • przedsiębiorstw car fleet management, przedsiębiorstw rent a car
 • producentów i dystrybutorów części
 • sieci naprawczych (ASO i niezależnych)