Proszę czekać

Badania psychometryczne

Lepszy poziom zarządzania personelem i procesami wewnętrznymi

 

Przeprowadzane przez DEKRA badania psychometryczne mają za zadanie wskazać i opisać kluczowe cechy osobowości pracowników oraz ich naturalne predyspozycje do pełnienia określonych ról w środowisku pracy, a także w życiu społecznym i osobistym.

 

Diagnoza służy m.in. wsparciu procesów zarządzania personelem, planowania ścieżek rozwoju i kariery oraz poprawie komunikacji wewnętrznej w organizacji.

 

Analiza profilu osobowego

 

Badania psychometryczne oferowane przez DEKRA to instrument analizy osobowości wskazujący kluczowe cechy i naturalne predyspozycje do pełnienia określonych ról w środowisku pracy, życiu społecznym i osobistym. Przeprowadzenie pełnej analizy pozwala na opisanie profilu osobowości pracownika uwzględniając następujące obszary:

 • Uwarunkowania osobowościowe w z uwzględnieniem typów psychologicznych Carla Gustawa Junga oraz różnic wynikających z czterech temperamentów hipokratejskich (choleryczność, sangwiniczność, flegmatyczność, melancholia)
 • Uwarunkowania psychologiczne procesu komunikowania się
 • Potencjalne obszary zakłóceń oraz konfliktów interpersonalnych
 • Najmocniejsze strony profilu osobowego
 • Charakterystyka stylu komunikowania się
 • Charakterystyka sposobu postrzegania i oceny otoczenia
 • Charakterystyka zachowań społecznych
 • Charakterystyka postaw i zachowań w środowisku zawodowym
 • Radzenie sobie z sytuacją konfliktu
 • Radzenie sobie z sytuacją zmiany
 • Potencjalna wartość dla firmy – organizacji
 • Potencjalne ryzyka dla organizacji
 • Preferowany charakter obowiązków i warunki pracy
 • Słabe strony - wady i ryzyka
 • Indywidualne wskazania rozwojowe

 

Badania psychometryczne w firmie

 

Badania psychometryczne służą m.in. wsparciu procesów zarządzania personelem, planowaniu ścieżek rozwoju i kariery oraz poprawie komunikacji wewnętrznej w organizacji.

 

Diagnoza pomaga w zrozumieniu mechanizmów psychospołecznych kształtujących relacje międzyludzkie, rozpoznawaniu źródeł zakłóceń interpersonalnych, rozwiązywaniu konfliktów, w tym tzw. konfliktów osobowości, jak też ułatwia zarządzać sytuacjami kryzysowymi w środowisku organizacji.

 

Oprócz tego pozwala określić preferencje osób objętych badaniem w zakresie stylu pracy i charakteru pełnionych obowiązków - tym samym ułatwia dobór zadań do profilu osobowego pracownika, jak też budowę efektywnych zespołów pracowniczych i grup projektowych. Inne aspekty mierzone dzięki badaniom psychometrycznym to charakter potencjalnych interakcji z otoczeniem, preferowany styl zarządzania i przywództwa oraz styl komunikowania się w środowisku pracy.

 

Zrozumienie złożoności profilu osobowego jest też w stanie zwiększyć poszanowanie dla różnic osobowości, a tym samym tolerancję wobec innych. Przeprowadzenie analizy osobowościowej poprawi jakość zarządzania personelem w każdej firmie z branży Automotive.